Home > Servicios > SELECCIÓN / FORMACIÓN

SELECCIÓN / FORMACIÓN

Girona Neta és un empresa de neteja i manteniment que ofereix al client els seus serveis amb personal dotat de la formació necessària per poder garantir una perfecta realització de la funció encomanada.
Cuidem molt especialment les relacions humanes que el nostre personal ha de mantenir, per una perfecta coordinació dels seus treballs amb el personal del client, per el qual, son sotmesos a un procés de selecció que garanteix la seva sociabilitat.
Per garantir la fiabilitat del personal, la selecció professional es realitza mitjançant proves pràctiques i teòriques, com també aquells requisits d'especialització i experiència que el lloc de treball requereix.
Es té molt en compte l'apartat d'honestedat i confiança del personal, per la que es realitzen investigacions laborals i privades de tot el personal que es contracta per realitzar serveis els nostres clients.
El pressupost pels serveis de neteja i manteniment, incorpora tots els costos directes i indirectes com son:

    - Sous i pagues extres
    - Seguretat social
    - Substitució per vacances, malaltia o absentisme
    - Assegurança de responsabilitat civil subsidiària
    - Vestuari
    - Desplaçaments
    - Inspeccions